Regulamin AnalizaKleszcza.pl

1 OBJAŚNIENIE POJĘĆ.
Zastosowane w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – rozumie się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, dokonującą Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną w ramach sklepu internetowego analizakleszcza.pl
4. Sklep Internetowy (Sklep) – Sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem analizakleszcza.pl, za pośrednictwem którego świadczone są usługi zarówno na terytorium, jak i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
5. Usługodawca/Sprzedawca – Vita-Medic sp. z o.o., ul. Bohaterów Warszawy 13, 07-100 Węgrów, NIP: 824-154-08-25, REGON: 711572246;
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży usług w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Vita Medic sp zo.o., zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.
7. Gabinet diagnostyczny– gabinet diagnostyczny spółki Vita-Medica sp. z o.o.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Witryna dostępna pod adresem internetowym analizakleszcza.pl prowadzona jest przez Vita-Medic sp. z o.o. , ul. Bohaterów Warszawy 13, 07-100 Węgrów, e-mail: analizakleszczy@gmail.com, NIP: 824-154-08-25, REGON: 711572246;
2. Niniejszy regulamin stosuje się do umów zawieranych poprzez stronę internetową analizakleszcza.pl
3.Sklep internetowy analizakleszcza.pl prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet, i realizuje zamówienia w oparciu o zgłoszenia dokonane przy pomocy formularza (systemu) zamówień dostępnego na stronie analizakleszcza.pl
4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków niniejszego Regulaminu.
5 Teksty reklamowe Usługodawcy i inne informacje podane w sklepie internetowym, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
6 Gabinet diagnostyczny ma prawo podzlecać badanie w zakresie świadczonych usług innemu gabinetowi diagnostycznemu, który ma wykwalifikowany w tym zakresie personel.
7. Gabinet diagnostyczny ma prawo odmówić analizy kleszcza w przypadku gdy wykwalifikowany personel stwierdzi, że przysłany przez klienta kleszcz nie nadaje się do analizy. Jeśli zajdzie taka sytuacja gabinet diagnostyczny zwróci pieniądze do klienta wybranego przez niego pakietu.
8. Gabinet diagnostyczny aby zepewnić prawidłowy wynik analizy kleszcza ma prawo wydłużyć okres uzyskania wyniku.

3. Odpowiedzialność

1.    Usługodawca zastrzega, że w przypadku złego: zaadresowania, wyboru sposobu, pakietu, formy przesyłki i zagubionego kleszcza w drodze do gabinetu diagnostycznego nie ponosi odpowiedzialności
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki, działania oraz zaniechania działań przez Użytkownika, a także ewentualne szkody zdrowotne związane z wykorzystaniem przez niego wyniku badania kleszcza.
4. Rezygnacja lub odstąpienie od umowy
1.    Klient który wykupił jeden z pakietów dostępnych w sklepie internetowym traci prawo odstąpienia od umowy w momencie gdy kleszcz trafi do gabinetu diagnostycznego.

5. Reklamacje
1.    Reklamacje należy kierować na adres Vita-Medica sp. z o.o. ul. Sokołowska 50, 08-110 Siedlce lub drogą elektroniczną za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres: analizakleszczy@gmail.com
2.    W reklamacji należy podać; imię i nazwisko oraz adres e-mail, dodać opis zgłaszanych zastrzeżeń, a także żądanie Użytkownika.
3.    Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Klienta, podany w zgłoszeniu reklamacji.
4.    Po 14 dniach bez odpowiedzi ze strony Sprzedawcy uznaje się reklamację za uzasadnioną

6.Ochrona danych osobowych

1.    Usługodawca jest administratorem danych osobowych Klientów w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 ze zm.).
2.    Usługodawca chroni dane osobowe Klientów i przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy, oraz prowadzenia dokumentacji
jej przebiegu.
3.    Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Klientowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych wraz z prawem ich aktualizacji, sprostowania
oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
4.    Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w celach marketingowych lub reklamowych, w tym do celów przesyłania informacji handlowych, jedynie za
dobrowolną i wyraźną zgodą Klienta wyrażoną poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna w Serwisie.
5.    Usługodawca nie będzie wykorzystywać danych osobowych Klienta w celach innych, niż opisane w niniejszym Regulaminie.
6.    Szczegółowe zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności,
7.    Klient może wyrazić zgodę na przechowywanie na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies). Szczegółowe dane o celu przechowywania i
uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików cookies oraz dotyczące ochrony danych osobowych Klientów zawarte są w Polityce Prywatności
7. Ochrona praw autorskich

1.  Wszystkie materiały znajdujące się w sklepie internetowym analizakleszcza.pl są własnością usługodawcy lub zostały użyte dzięki zgdodzie osób trzecich.
2. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek materiałów ze strony analizakleszcza.pl bez pisemnej zgody Usługodawcy
3. Wykorzystanie wymienionych powyżej materiałów bez pisemnej zgody Usługodawcy lub innej osoby trzeciej, której przysługują prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania cywilnego oraz karnego przeciwko dopuszczającym się tego procederu.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3. Wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny. Jednak w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, Sądem właściwym do rozpatrywania sporu jest Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.Przepisu powyższego nie stosuje się do konsumentów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.) – gdzie wszelkie spory między Stronami rozstrzygane będą w sposób polubowny lub w obecności niezależnego i bezstronnego mediatora. Jednakże w przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu w tym za pośrednictwem mediacji, właściwość Sądu określana będzie według przepisów powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Regulamin obowiązuje od dnia 22.06.2016 r. godz. 8.00

Call Now Button